to JBP Home Site

 

 

 
Peer Pressure กับพฤติกรรมของวัยรุ่น โดย ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์
 

ปัจจุบันกลุ่มเพื่อนนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อพฤติกรรมต่างๆ ของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อ การแต่งตัว หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ ควรให้ความสนใจและรู้จักผู้ที่อยู่แวดล้อมบุตรหลานของเรา นั่นคือกลุ่มเพื่อนที่บุตรหลานของเราให้ความสนิทสนมนั่นเอง

เราสามารถป้องกันบุตรหลานให้ปลอดภัยจากการถูกชักชวนไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดี หรือไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรือการเสพสารเสพติด รวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ได้อย่างไร
ความยั่งยืน และความมั่นคงของสัมพันธภาพในครอบครัวนับเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะป้องกันมิให้ เด็กหันไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากการถูกเพื่อนชักชวน นอกจากนี้การเป็นตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่ รวมทั้งความสม่ำเสมอในการสร้างค่านิยมทางจริยธรรม และศีลธรรมให้เด็กจะช่วยให้เด็กมีแนวทางการปฏิบัติ พ่อแม่ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เด็ก ตลอดจนความตระหนักในคุณค่าของตนเองตั้่งแต่ในวัยเยาว์ การปลูกฝังให้เด็กรู้จักตัวเอง มีความเชื่อมั่น มั่นใจในตนเอง รู้จักคิดและพิจารณาอย่างมีเหตุผล และสามารถตัดสินใจเมื่่อต้องเผชิญเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ จะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจและไม่กลัวที่จะปฏิเสธการถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดี ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนความเข้าใจที่เด็กได้รับจากพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวของเขา จะเป็นพลังสำคัญในการห่อหุ้มเด็กให้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้อีกชั้นหนึ่ง
 


___________________________________________________

UP
Top

Back

Copyrights
All materials may not be used without a written consent from DrLek.com

 


 

KNOWLEDGE BASE

Nanasara

Audio

Health Boards

First aids
Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok