to JBP Home Site

 

 

 
สร้างพื้นฐานการคิดในวัยทารก โดย ผศ. ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

สาเหตุสำคัญ ของการที่ผู้ใหญ่ไม่รู้จักคิดหรือคิดไม่เป็น ก็เป็นเพราะการที่ไม่ได้ถูกปูพื้นฐานให้หัดคิดนั่นเอง
แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าทารกสามารถคิดอย่างเป็นขั้นตอนได้ แต่ก็มีหลักฐานและเอกสาร อ้างอิงมากมายที่ยืนยันว่าสมองของทารกในส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความจำนั้น พัฒนาตั้งแต่วัยทารก ดังนั้นการเตรียมสมองของลูกให้มีความพร้อมในการที่จะเป็นนักคิดในวันข้างหน้า จึงควรจะเริ่มตั้งแต่ยังเป็นทารก
จากงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการมากมายเปิดเผยว่า สมองของทารกโดยเฉพาะวัย 3 ขวบปีแรก พร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน เพราะฉะนั้น การเตรียมสมองของทารกให้พร้อมที่จะเป็นนักคิด จึงเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ และสมควรกระทำเพื่อสร้างทารกให้เป็นนักคิดที่ดีในอนาคต

ฝึกทารกอย่างไร ให้เป็นนักคิดในอนาคต
แม้ว่าสมองของทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่กระบวนการคิดของทารก จะค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ และเป็นไปตามขั้นตอน จะเห็นว่าทารกยังไม่สามารถคิด วิเคราะห์ เรื่องต่างๆ ที่ซับซ้อน หรือมีเหตุมีผล ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการคิดของทารกยังมีขอบเขตจำกัด เมื่อวัน เวลาผ่านไป สมองของทารกมีการ พัฒนาและเจริญเติบโตมากขึ้น ขอบเขตความคิดก็ขยายกว้างขวาง และลึกซึ้งมีขั้นตอนมากขึ้น ซึ่งในระหว่างที่สมอง
ของทารกกำลังพัฒนา ถ้าได้รับการเตรียมอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อสร้างพื้นฐานการคิดแล้ว สมองของทารกก็จะพัฒนาอย่างมีรูปแบบ

เทคนิคการสร้างพื้นฐานการคิดในวัยทารก
การสร้างพื้นฐานการคิดของทารกวัย 1 ขวบปีแรก จะเร่ิมต้นโดยการส่งเสริมการคิดผ่านทาง ประสาทสัมผัสทั้งห้า ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้ของทารกจะมีการพัฒนาโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งได้แก่
การได้เห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ลิ้มรส และการได้สัมผัสหรือเคลื่อนไหว ซึ่งการสร้างพื้นฐานการคิดให้กับ ทารกควรทำด้วยความระมัดระวัง ถ้าไม่มั่นใจควรได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ก่อน เพราะถ้าทำไม่เหมาะสมอาจไม่ได้ผล ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังอาจทำให้ทารกเกิดความรำคาญ หงุดหงิด ไปจนถึงเกิดความเครียด และไม่ให้ความร่วมมือ ในที่สุด ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการสร้างพื้นฐานการคิดให้ทารกอย่างง่ายๆ เพื่อผู้อ่านอาจนำไปลองทำดู
ตัวอย่างการสร้างพื้นฐานการคิดโดยการให้ทารกได้มองภาพที่มีสีสรร หรือลวดลายต่างๆ โดยจะเริ่มจากลวดลายน้อย และไม่สลับซับซ้อน ไปจนถึงที่มีลวดลายมากและซับซ้อนขึ้น ภาพที่เห็นจะช่วยกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ นึกคิดและสภาวะทางอารมณ์ อันจะส่งผลให้ทารกเกิดความสงสัย อยากรู้ และนำไปสู่กระบวนการนึกคิด
และจินตนาการในที่สุด ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ภาพที่ราบเรียบเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สีหรือสิ่งที่อยู่ในภาพ เพราะภาพลักษณะดังกล่าวจะไม่กระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนึกคิด และความสนใจเท่าไรนัก

Back

KNOWLEDGE BASENanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok