to JBP Home Site

 

 

 
ปัจจัยส่งเสริมลูกให้เป็นนักคิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

บ้าน นับว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งแรกในการสร้างหรือจุดประกายการคิด ตลอดจนพัฒนาทักษะการคิดของ เด็ก โดยมีพ่อและแม่เป็นผู้ช่่วยคนแรกที่สำคัญ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อพัฒนาการด้าน การคิดของเด็ก ได้แก่
1. ภาวะสุขภาพ เด็กที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย จิตใจ และ/หรือสติปัญญา จะมีพัฒนาการด้านการคิดเป็นไปอย่างสมวัย และเมื่อเด็กเหล่านั้นได้รับการฝึกฝน พัฒนาการด้านการคิดของเด็กก็จะก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ
2. การเลี้ยงดู เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี มีการตอบสนองที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการคิด ไม่ว่าจะเป็นการหาเรื่องชวนสนทนาหรือพูดคุย ตั้งคำถาม สร้างบรรยากาศของความสงสัยใฝ่รู้ ให้โอกาสเด็กได้คิดอย่างอิสระ มีความมั่นใจ กล้าที่จะคิดและถามในสิ่งที่ไม่รู้ พ่อและแม่เองไม่เบื่อที่จะตอบคำถามลูก แต่สนับสนุนและให้กำลังใจ รวมทั้งฉลาดที่จะหากิจกรรมส่งเสริม การคิดและจินตนาการ ให้โอกาสเด็กได้เห็นและพบส่ิงแปลกใหม่ การคิดของเด็กก็จะพัฒนาและก้าวหน้า ได้อย่างรวดเร็ว
3. การได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองอย่างเพียงพอ จะช่วยส่งเสริมให้สมองเด็ก เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจัยทั้ง 3 นี้ มีความสำคัญต่อการคิดและการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กให้
รุดหน้าและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กอาจประสบความล้มเหลวหรือไม่เป็นไปตาม ที่คาดหวังได้ถ้ากระบวนการคิดของเด็กถูกหยุดหรือยับยั้ง
องค์ประกอบสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทาง การคิดของเด็ก ได้แก่
- ความกลัว เป็นปัจจัยสำคัญที่ปิดกั้นกระบวนการคิดของเด็ก ความกลัวต่อการถูกล้อ เยาะเย้ย ถากถาง ตำหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้การคิดของเด็กหยุดชะงัก เด็กขาดความมั่นใจที่จะคิด และเรียนรู้ ไม่มีกำลังใจ ท้อแท้ ขาดสิ่งจูงใจหรือกระตุ้นให้คิด เพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้จะคิดช้า หรือบางรายอาจคิดไม่เป็น ต้องทำตามคำบอกอย่างเดียว บางรายอาจเป็นเด็กเงียบ เก็บตัว
- ความเครียด เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ปิดกั้นกระบวนการคิดของเด็ก ความเครียดอาจเกิดขึ้นได้ จากการถูกบังคับให้คิดในส่ิงที่เด็กไม่สนใจหรือไม่รู้ หรือเกิดจากการถูกเร่งรัดให้คิดแก้ปัญหาในช่วงเวลา ที่ไม่เหมาะสม หรือยังไม่พร้อม เช่น กำลังหิวหรือง่วงนอน เป็นต้น การคิดของเด็กเหล่านี้จะถูกยับยั้ง ไม่พัฒนาเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้เด็กบางคนกลัวการแก้ปัญหาและไม่กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ

นอกจากองค์ประกอบทั้ง 2 นี้แล้ว การที่เด็กไม่ได้รับโอกาสพบเห็นหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือ
ไม่ได้รับการตอบสนองที่เอื้อต่อการคิดก็จะทำให้พัฒนาการด้านการคิดของเด็กก้าวหน้าไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากเด็กมีข้อมูลน้อยมาก ทั้งนี้เพราะในการคิดเรื่องใดก็ตามจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ มากพอที่จะช่วย
จุดประกายการคิดได้ เพราะฉะนั้น การจุดประกายการคิดในเด็กจึงควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กรู้จักหรือคุ้นเคยก่อน
รวมทั้งควรแนะนำให้เด็กรู้จักและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เด็กใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการคิดต่อไป
ด้วยเหตุนี้ การสร้างลูกให้เป็นนักคิด จะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคุณเตรียมความพร้อม ให้ลูกของคุณดีเพียงใด

Back

KNOWLEDGE BASENanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok