to JBP Home Site

 

 

 
การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้ลูกน้อย โดย ผศ.ดร. นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์

เด็กเป็นวัยทองของการเรียนรู้และพร้อมที่จะรับหรือซึมซับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว หรือที่เราจัดหาให้ได้อย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กจึงเป็นการปูพื้นฐานความคิด และความพร้อมในพัฒนาการด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก รวมทั้งบุคลิกภาพ
หลายการศึกษาชี้ว่าช่วงอายุที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุดคือ ช่วงวัย 5 ขวบปีแรก ทั้งน้ีเพราะเป็นช่วงที่เซลล์สมองมีการเจริญเติบโต ดังนั้น ถ้าเซลล์สมองของเด็กในช่วงนี้ได้รับการกระตุ้น ก็จะทำให้มีการส่งสัญญาณประสาท และมีการเชื่อมต่อของเซลล์สมองมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบการเรียนรู้และการจำ นอกจากนี้ ยัง
มีรายงานว่าการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ มีการศึกษาของนักวิชาการจากประเทศตะวันตกชี้ว่า มารดาที่อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆ ขณะตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน และปฏิบัติประจำสม่ำเสมอ พบว่าลูกจะมีนิสัยรักการอ่าน และสามารถจดจำเรื่องราวที่มารดาเล่า หรืออ่านให้ฟังในขณะที่ตั้งครรภ์ โดยเมื่อมีการพูดถึงเรื่องนั้นอีกครั้งได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า เราสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนั้น จำเป็นจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย เช่น ความพร้อมของผู้เรียนและผู้สอน บรรยากาศของการเรียนรู้ ความผิดปกติทางร่างกายและอารมณ์ รวมทั้งสติปัญญาของเด็ก ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ของเด็กได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับช่วงเวลาระหว่างวันว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย โดยช่วงเช้า เด็กจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนช่วงบ่าย ความเร็วในการอ่านและจดจำจะลดลงบ้าง ดังนั้น ประสิทธิภาพในการเรียนรู้จึงอาจลดลง เพราะฉะนั้นในการให้เด็กเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ควรทำในช่วงเช้ามากกว่าในช่วงบ่าย เพราะจะทำให้เกิดผลดีมากกว่า
สำหรับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็ก ควรเริ่มจากสิ่งที่ง่ายหรือสิ่งที่เด็กคุ้นเคย แล้วจึงค่อยไปสิ่งที่ยากข้ึน ในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ควรให้เด็กได้มีโอกาสคิดเองและแสดงออกด้วย นอกจากนี้ เด็กแต่ละคนมีความเร็วในการเรียนรู้แตกต่างกันได้ จึงไม่ควรเร่งรัดจนเกินไป แต่ควรให้เวลาเด็กได้ทำความเข้าใจและจดจำเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนให้เด็กได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ หรือทดลองทำ ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กจะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหนนั้น ประเด็นสำคัญอยู่ที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับลูกน้อยของคุณดีหรือยัง

Back

KNOWLEDGE BASENanasara

Audio

Health Boards

First aids

What Would I Do Without You...

What would I do without you?

Send an E-Card today

Free from DrLek.comThe current 
Time/Temperature
in Bangkok